4-Hexyl-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]-1,1-biphenyl – Alfa Chemistry